WŚRÓD ZACHOWAŃ

images

Wśród tych zacho­wań mogą być takie, które przynoszą ratunek poszkodowa­nemu. W opisanych wypadkach punktem wyjścia określonego ciągu reakcji, wrodzonych lub nabytych, był bodziec sensoryczny (pojedynczy lub ich konfiguracja). Wrażliwość na określone bodźce stanowi wrodzoną podstawę reakcji pomocnych, ale u zwierząt wyższych gatunków mechanizm reakcji pomocnych wydaje się być bardziej skomplikowany i nie sprowadza się do wyżej opisanych.U szympansów można wprawdzie dostrzec przejawy wrodzo­nej wrażliwości na pewne sygnały (dźwiękowe, ruchowe) po­budzające do reakcji pomocnych, ale wrażliwość ta nie tłu­maczy szeregu zaobserwowanych zjawisk. W szczególności nie tłumaczy zindywidualizowanych form reagowania na stan in­nego osobnika. Najwyraźniej mamy tu do czynienie z innym mechanizmem. Nad mechanizmem tym nie będziemy się tu oddzielnie zastanawiać. Brak ku temu wystarczających da­nych.’ Przypuszczenie, że u antropoidóW pojawia się nowy mechanizm, musi po prostu skłonić do ostrożności przy ana­lizie form zachowania pomocnego u ludzi. Jakich więc wro­dzonych form zachowania pomocnęgo można dopatrywać się u homo sapiens?Czy wrodzona wrażliwość na sygnały od innych osobników własnego gatunku, dająca się zaobserwować u bardzo wielu (czy może większości) gatunków zwierząt, występuje także u człowieka?

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply