WRAŻLIWOŚĆ NA STAN INNYCH LUDZI

images (4)

Są autorzy, którzy temu przeczą. Wspomniany wyżej Galpe­rin przeprowadza następujące rozumowanie: w centralnym mechanizmie instynktownego (wrodzonego) zachowania moż­na wyodrębnić trzy ogniwa. Są to:organiczna potrzeba,specyficzne ustosunkowanie do obiektów będących nosicie­lami bodźców bezwarunkowych, ogniwo wykonawcze, czyli efektoryczna część zachowania. Pierwsza instancja, potrzeba, jest podstawowym warun­kiem zachowania, ale nie od niej zależy specyficzne ukierun­kowanie działań. Potrzeba wywołuje jedynie niespecyficzne, j poszukiwawcze czynności (zachowanie apetencyjne). Ukierun­kowanie wiąże się ze specyficzną wrażliwością na określone bodźce. Przedmioty, które są „nosicielami” czy źródłami tych bodźców, wywołują określone do siebie ustosunkowanie. Obec­ność na przykład białej kępki włosów u małych szympansów wywołuje u dorosłych reakcje zainteresowania, gotowość do obrony, a także hamuje agresję (por. Lawick-Goodall 1974). Wrażliwość na określone bodźce i wiążące się z tym ustosun­kowanie do przedmiotów, które są źródłem owych bodźców, jest drugim ogniwem (czy instancją) instynktownego zacho­wania. Trzecią instancją są wzorce czynności, od których zależą okreś­lone formy zachowania wobec tych przedmiotów. Wzorce czyn­ności wyznaczane są zarówno przez mechanizmy wrodzone, jak też mogą być nabywane w ontogenezie. U człowieka, podobnie jak u zwierząt, występują potrzeby organiczne pierwsze ogniwo instynktownego zachowania. Natomiast, zdaniem Galperina, nie występuje ani drugie, ani trzecie ogniwo tego zachowania. Zdaniem tego autora, drugie ogniwo uległo obumarciu w toku antropogenezy na skutek te­go, iż ustosunkowanie do poszczególnych przedmiotów zaczęło być wyznaczane przez wymagania formującego się społeczeń­stwa: gdy pojawiła się potrzeba i wzrastała odpowiednia wraż­liwość na określone przedmioty, reakcja wobec tych przed­miotów spotykała się z karą ze strony otoczenia.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply