WŁAŚCIWOŚCI UMYSŁU LUDZKIEGO

Do najistotniejszych właściwości ludzkiego umysłu   jednej z tych, które odróżniają człowieka jakościowo od wszelkich innych, nawet najinteligentniejszych gatunków zwierząt — należy zdolność do tworzenia „wyobrażeń” czy też „wizji idealnych”, tj. tworzenia koncepcji stanu, który nie istnieje, a który ma być doskonalszy od tego, który istnieje. „Wyobra­żenie idealne , czy może, formułując to lepiej, wyobrażenie stanu idealnego — wydaje się być nieodzowną przesłanką działalności specyficznie ludzkiej, a zarazem konstytuującej człowieka pracy. Jak wiadomo, w swoim klasycznym przy­kładzie porównującym pracę pszczoły i pracę tkacza Marks wyodrębnił tę właśnie cechę — tworzenie „idealnych anty­cypacji”, jako cechę istotną człowieka.„Wizje idealne ’ dotyczą wszelkich form rzeczywistości, z któ­rą człowiek ma do czynienia. Dotyczą kształtów i funkcji przedmiotów fizycznych, którymi człowiek posługuje się w życiu codziennym. Są to wyobrażenia przedmiotów doskonałych pod względem estetycznym i funkcjonalnym.Wizje te odnoszą się także do cech i wyglądu tworów przy­rody: roślin, zwierząt, krajobrazu. Przybierają formę wyob­rażeń o „rajskich ogrodach”, „wspaniałych rumakach”, wyso­ce płodnych gatunkach trzody, udoskonalonych drzewach owo­cowych, kwiatach itp.Wizje tworzono również odnośnie do organizacji społeczeń­stwa i form życia ludzi. „Państwo doskonałe” przedstawiane przez Platona czy Utopia Tomasza Morusa, a także niezliczone wersje doskonałego społeczeństwa rojące się w głowach rewo­lucjonistów wszystkich czasów stanowią przykłady tego ro­dzaju „wyobrażeń idealnych”.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply