WIZJE IDEALNE

Wizje idealne mogą powstawać nie tylko z ekstrapolacji pewnego ciągu obserwowanych wartości, ale również jako wynik operacji zaprzeczenia, np. śmiertelny — nieśmiertelny, niesprawiedliwy — sprawiedliwy, nie umie latać — umie latać, wrażliwy na ból — niewrażliwy na ból itp.Tak utworzone wizje nadają się przede wszystkim do funkcji kompensacyjnych, czyli, w rzeczy samej, ułatwiają akcepta­cję tego, co jest. Nic więc chyba dziwnego, iż ideologie kon­serwatywne, które chcą utrzymać status quo, łatwo akceptują tego rodzaju wizje, a często same je wykorzystują. Tym moż­na tłumaczyć, iż w społeczeństwach zbudowanych na wyzysku i niesprawiedliwości klasy panujące nie tylko akceptują, ale chętnie rozbudowują i podtrzymują koncepcje społeczne, które przedstawiają wyobrażenia o społeczeństwie doskonałym, do realizacji którego nie wiodą żadne dające się realnie zaplano­wać i realizować kroki praktyczne.W miarę jednak wzrostu społecznego doświadczenia wizje idealne, mające kształt poetycki, z wolna zaczynają się wypeł­niać treściami realistycznymi. Wyobrażenia na temat doskonałych rumaków zostają uzupełnione przez wiedzę o zasadach hodowania koni rasowych, wyobrażenia o rajskich owocach rozbudowane zostają przez wiedzę dotyczącą uszlachetniania drzew, wyobrażenia o magicznych kamieniach — przez wiedzę chemicznej budowie ciał i możliwościach transformacji rzeczy. Te same zjawiska zachodziły w sferze wyobrażeń dotyczących świata ludzkiego.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply