WIELKOŚĆ NAGRODY

Wielkość na­grody zależy od takich czynników, jak dostępność nagrody i trudność jej uzyskania. Nagrody trudniej dostępne mają większą moc nagradzającą. Dlatego ludzie, którzy posiadają trudno dostępne dobra (np. talent, doświadczenie, bogactwo), dysponują większymi możliwościami nagradzania innych, a w związku z tym liczba działań wykonywanych na ich rzecz jest większa, niż na rzecz osób nie posiadających takich moż­liwości nagradzania. Ocena wielkości nagrody zależy także od tego, jak wielka jest motywacja podmiotu do uzyskania takiej nagrody. Motywa­cja zależy od stopnia deprywacji. I tak człowiekowi może mniej lub bardziej zależeć na takich formach nagród, jak ob­jawy aprobaty ze strony otoczenia, przy czym zależy mu tym bardziej, im dłużej pozbawiony był przejawów aprobaty. Ilu­stracją tej zależności są wyniki eksperymentów, w których wykazano, że dzieci traktowane przez jakiś czas obojętnie, były bardziej wrażliwe na przejawy aprobaty, niż te, które w okresie poprzedzającym sytuację testową spotkały się z du­żym zainteresowaniem ze strony dorosłego (Gergen 1969; ). Wrażliwość na aprobatę zależy nie tylko od czynników sytua­cyjnych. Ludzie różnią się w sposób mniej lub bardziej stały pod względem „zapotrzebowania na aprobatę”. Wpływa to na ich społeczne zachowania; w zależności od tego gotowi są czy- 54 nić więcej lub mniej w zamian za aprobatę.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply