W RAMACH IDEOLOGII

Również w ramach ideologii socjalistycznej istnieją koncepcje 16 mówiące, jaki ma być człowiek przyszłości. Niektóre z tych koncepcji formułowane są jako składniki ideału wychowaw­czego stawianego przed współczesną szkołą, lub też jako cel dla działań wychowujących, ukierunkowanych na całe społe­czeństwo. Jak jednak powstają te koncepcje? Jaki charakter mają te wizje?Wydaje się, że należą one na ogół do klasy owych wizji poetyckich, które powstają bądź przez ekstrapolację cech, któ­rych przyrost jest pozytywnie wartościowany, bądź przez za­przeczenie cechom, których występowanie jest wartościowane ujemnie. „Wyobrażenie idealne” na temat człowieka przyszło­ści powstaje jako „zbitka” cech utworzonych poprzez tego ro­dzaju operacje. „Zbitka” taka wyraża życzenia ludzi, a różni­ce między ideałami odzwierciedlają różnice wartości przypi­sywanych poszczególnym wymiarom, na których człowiek mo­że być charakteryzowany.Nie jest to jednak rozwiązanie problemu. Nie można stworzyć niczego doskonałego, mając za jedyną wskazówkę wyobraże­nie doskonałości. Tak jak nie można sprawić, by człowiek za­czął latać, wiedząc, że „latanie” to stan doskonalszy od „nie- latania”, ani też nie można tworzyć nowego społeczeństwa, wiedząc, jakie wady ma stare i tworząc obraz doskonały przez zaprzeczenie tym wadom. W pierwszym przypadku mieli­byśmy „utopię techniczną”, w drugim — „społeczną”; podob­nie o rozpatrywanym podejściu można powiedzieć, iż repre­zentuje utopię psychologiczną.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply