SPEŁNIANA IDEA

Spełnia się natomiast idea „zaklęcia” — nowocześne urządze­nia latające mogą wznosić się lub opadać, zmieniać kierunek lotu i szybkość na rozkaz „czarownika-inżyniera”, znaj­dującego się na stanowisku zdalnego sterowania lotami. Wizja może uzyskać funkcje sterujące jedynie wtedy, gdy na­stąpi połączenie wyobrażenia o stanie doskonalszym z wiedzą o   naturze rzeczy; dlatego dokonuje się to w doświadczeniu społeczeństwa stopniowo i powoli. Początkowe wyobrażenia idealne powstają jako pewnego rodzaju „ekstrapolacje”. Tak 14 więc człowiek porządkuje istniejące doświadczenia (przedmioty, sytuacje, formy organizacyjne, stany przyrody, właści­wości ludzkie) z punktu widzenia ich wartości. Ekstrapolując utworzony w ten sposób „szereg”, dochodzi do wyobrażenia tym, czego nie ma, ale co posiada określoną własność w zwiększonym, czy też maksymalnym natężeniu: utworzone w ten sposób w umyśle wyobrażenie przedmiotu posiada ce­chy, których nie ma w naturze, ale które stanowią maksymal­ne natężenie cech obserwowanych. Oczywiście możliwe są również ekstrapolacje w kierunku przeciwnym, a więc two­rzenie wyobrażenia przedmiotów posiadających maksymalne natężenia cech ujemnych. Jak zauważył L. Feuerbach, na przykład wyobrażenie Boga powstaje poprzez skupienie w jed­nym przedmiocie maksymalnych natężeń cech dodatnich, wyabstrahowanych z analizy właściwości ludzi. Można dodać, iż wyobrażenie Szatana stanowiłoby przykład ekstrapolacji ujemnej zawierającej maksymalne natężenie cech ujemnych (w sensie moralnym).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply