ROZWÓJ SIŁ WYTWÓRCZYCH

Drugi, to taki rozwój sił wytwórczych, który powinien umożliwić likwidację form pracy prowadzących do alienacji człowieka. Rozwój sił wytwórczych jest koniecznym warun­kiem wyzwolenia człowieka od konieczności wykonywania uciążliwych, monotonnych, jałowych prac, stwarzając moż­liwości takich czynności, które pozwalają człowiekowi na doświadczanie satysfakcji z efektu swoich działań.Rozwój sił wytwórczych stanowi materialną bazę rozwoju człowieka, podstawę samorealizacji człowieka przez wy­twórczą aktywność produktywną. Marks i Engels (1949a, s. 66) pisali: „…rozwój sił wytwórczych jest też i dlatego absolutnie koniecznym praktycznym założeniem, ponieważ bez niego tylko niedostatek musiałby być uogólniony, a więc wraz z niedostatkiem musiałby na nowo zacząć się spór o rzeczy niezbędne (…), tylko przy uniwersalnym roz­woju sił wytwórczych ustanowione zostają uniwersalne sto­sunki między ludźmi…”.Trzeci warunek rozwoju formacji socjalistycznej wiąże się z likwidacją żywiołowego charakteru procesów społeczno- ekonomicznych, a więc z rozwojem świadomej kontroli nad czynnikami determinującymi proces wytwarzania i jego rezultaty. Oznacza to, że poznanie praw rządzących zacho­waniem ludzi i funkcjonowaniem społeczeństw staje się ko­niecznością warunkującą rozwój całej formacji. Przeja­wem i warunkiem kontroli nad procesami społecznoekono- micznymi jest efektywne planowanie społecznoekonomiczne.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply