PRZESŁANKI ROZWOJU CZŁOWIEKA

Jakich przedmiotów będzie człowiek pragnął dla za­spokojenia swych potrzeb cielesnych, a także jakimi sposoba­mi będzie te przedmioty zdobywał — wszystko to jest w de­cydującym stopniu określone przez kulturę, w której życie ludzkie przebiega, a nie przez wewnętrzną budowę organów ciała. Jeżeli więc obserwujemy sprzeczność między pragnie­niami czy popędami formującymi się na bazie potrzeb cieles­nych a normami i zasadami przyjętymi przez człowieka, to jest to w istocie sprzeczność tkwiąca w samym społeczeństwie, które ma wpływ i na formowanie się popędów, i na formowa­nie się norm Wraz ze zmianą społeczeństwa zmienia się człowiek. Punktem wyjścia rozwoju każdego nad­chodzącego pokolenia są osiągnięcia pokolenia poprzedniego, utrwalone w formie organizacji społeczeństwa, narzędzi i spo­sobów posługiwania się nimi, instytucji społecznych, tradycji kulturowych itp.: „…na każdym szczeblu znajduje się pe­wien rezultat materialny, pewna suma sił wytwórczych, pe­wien historycznie wytworzony stosunek do przyrody oraz osobników jednych do drugich — suma, którą każde pokolenie otrzymuje w spadku po poprzednim (…), do której wprawdzie z jednej strony nowe pokolenie wprowadza zmiany, lecz któjre, z drugiej strony, dyktuje mu swe własne warunki życio­we {…). Ta suma sił wytwórczych, kapitałów i form stosun- jków, którą każde pokolenie zastaje jako coś mu danego, sta- i nowi realną podstawę tego, co filozofowie wyobrażali sobie I jako „substancję” oraz „istotę człowieka” (Marks, Engels ! 1949a, s. 70-71).

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply