PRZEJŚCIE DO DZIAŁANIA

Po to, aby przejść od „poezji” do działania, trzeba zastąpić utopię nauką. W dziedzinie techniki wizje udoskonalonych przedmiotów i urządzeń opierają się na znajomości praw fi- zy i i chemii, utopie pozostały jedynie w, formie science fic- tion. W dziedzinie społecznej koncepcja przyszłości bywa wprowadzana z naukowej analizy praw ekonomicznych i spo­łecznych. W rozważaniach na temat udoskonalenia człowieka dokonało się znacznie mniej. Można jednak zaryzykować po­gląd, iż w ciągu ostatnich stu lat osiągnięty został wyraźny postęp. Postęp ten pozwala, jak się wydaje, zrobić krok na­przód od poetyckich wizji człowieka „doskonałego” do wizji sterujących, tj. takich, które dadzą się realizować (gorzej lub lepiej).Wizje sterujące — jak już o tym wyżej była mowa — mają to do siebie, iż biorą pod uwagę warunki obiektywne, od któ­rych zależy realizacja udoskonalonego stanu rzeczy. Kiedy pytamy, jaki ma być człowiek, to nie możemy odpowiadać, iż ma „wcielać doskonałość” zgodnie z aktualnie przez nas utrzy­mywanym systemem wartości, lecz zastanawiamy się,’ od ja­kich obiektywnych praw zależy formowanie i przekształcanie psychiki człowieka. Zastanawiamy się, z czym trzeba się li- j czyć, gdy formułuje się program przebudowy i rozwoju ludz­kiej osobowości, i jakie progrąmy mają, a jakie nie mają szans realizacji. Musimy zorientować się, co w naszym myśle­niu na temat osobowości człowieka przyszłości, osobowości, której kształtowaniu chcemy sprzyjać, przypomina dawne wyobrażenie na temat istoty latającej — wyobrażenie istoty wyposażonej w wielkie zlepione woskiem skrzydła z gęsich piór.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply