PEŁNY CZŁOWIEK

Charakterystykę „pełnego człowieka” przedstawia Rogers na­stępującoJest to człowiek „otwarty na doświadczenie”. Znaczy to, że nie zachodzi w nim nic takiego, czego by do świadomo­ści nie dopuszczał, ani też nie zamyka się na żadne doświad­czenia zewnętrzne. Przeciwieństwem tej orientacji jest obronność, czyli zamykanie się przed pewnymi doświadcze­niami.Jest to człowiek, który potrafi „coraz pełniej żyć w każdym momencie” (Rogers 1959, s. 188). Chodzi o traktowanie każ­dej chwili jako zawierającej nową formę istnienia, nową konfigurację tego, co zewnętrzne, i tego, co wewnętrzne. Jest to możliwe, kiedy człowiek jest „otwarty na doświad­czenie”, kiedy więc nie narzuca nic rzeczywistości, lecz czer­pie z niej. Przeciwieństwem takiego sposobu życia jest sztywna organizacja, nakładanie na rzeczywistość z góry określonych schematów. Jest to człowiek, który ma zaufanie do siebie, do swego organizmu, ma przeświadczenie, że to, co wybiera w każdej życiowej sytuacji, jest maksymalnie satysfakcjonujące. Przeciwieństwem jest w tym wypadku kierowanie się cu­dzymi osądami, cudzymi regułami. To zaufanie wiąże się z faktem, że człowiek zdolny jest do korzystania z wszyst­kich dostępnych mu informacji, że niczego nie wyłącza, ni­czego przed sobą nie ukrywa, a w związku z tym ma moż­ność uwzględnienia w swoich decyzjach wszystkiego, co jest dla niego ważne. Nie znaczy to jednak, że człowiek nie po­pełnia błędów, lecz że jest w stanie swe błędy korygo­wać.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply