OPARCIE KONCEPCJI

Jak widać, koncepcja Rogersa opiera się na starym przeko­naniu naturalistów, sformułowanym w klasycznej formie przez Jana Jakuba Rousseau, iż natura ludzka nie skażona przez kulturę wiedzie człowieka w dobrym kierunku.Ta nienowa myśl ma ten nowy aspekt, iż jest jakoby wypro­wadzona z systematycznej obserwacji zjawisk, które zachodzą w trakcie psychoterapii prowadzonej według zasad określo­nych przez Rogersa mianem Person to Person (człowiek wobec człowieka). Sądzi on, że taki właśnie kierunek przybie­rają te zmiany i że są one spontaniczne, nie wywołane przez jakiś zewnętrzny w stosunku do pacjenta system wartości. Właśnie takie wartości wyłaniają się u pacjenta same przez się (por. Rogers 1967). Pewne ograniczenia tego poglądu spotkać można u innych autorów reprezentujących nurt psychologii humanistycz­nej. Maslow liczy się na przykład z możliwością, iż dla niektórych ; ludzi warunki mające optymalizować rozwój okażą się szkodli­we. Powiada tak: „Wprawdzie dobre warunki mogą sprzyjać } rozwojowi większości, niemniej mogą mieć również efekt ka- | tastrofalny, mogą wywrzeć zły wpływ na pewną, małą część populacji. Wolność i zaufanie ofiarowane osobie autorytarnej mogą wyzwolić u niej złe zachowanie.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply