OCZEKIWANE POSTAWY

Natomiast postaw takich należy oczekiwać od człowieka, któ­ry będzie formowany przez nowe stosunki społeczne. Trzeba podkreślić, że postawy prospołeczne powinny być rozpatrywa­ne w dwóch relacjach: człowiek—człowiek oraz człowiek—spo­łeczeństwo. Obie te relacje są ze sobą sprzężone i oderwanie jednej od drugiej nie daje się pogodzić z naturą stosunków, w których postawy prospołeczne miałyby być formowane. Marksizm nie zakłada, iż przemiany społeczne dokonują się automatycznie, żywiołowo. Dochodzą one do skutku dzięki aktywności ludzi, a świadomość obiektywnych wymogów i obiektywnych warunków jest niezbędną przesłanką dla reali­zacji możliwości zawartych na aktualnym szczeblu rozwoju. Wydaje się, iż rola świadomości staje się tym większa, im bardziej są zaawansowane formy życia społecznego. O ustro­ju socjalistycznym sądzi się wręcz, iż może on osiągnąć pełną 86 formę realizacyjną wskutek zapanowania nad żywiołowością zjawisk społecznych. Oznacza to, iż procesy które warunkują rozwój socjalizmu, z jednej strony muszą prowadzić do wzro­stu świadomości, z drugiej strony wymagają, by człowiek zdo­bywał coraz lepszą świadomość sił społecznych i ekonomicz­nych, które decydują o przebiegu procesu społecznego i eko­nomicznego.Wśród tych sił niemałą rolę odgrywają możliwości zawarte w ludzkiej psychice. Zgodnie z tą samą zasadą dialektycznego związku owe właściwości psychiczne określone są przez właści­wości społeczeństwa.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply