NOWE WEWNĘTRZNE ORGANIZACJE

Te nowe wewnętrzne organi­zacje, stanowiące o jego indywidualności, stają się przesłanką możliwości, a zara­zem skłonności do przeobrażania swego otoczenia — do działalności twórczej. Doniosłą formą takiej działalności jest przeobrażenie form życia spo­łecznego, jak to określa Marks: „praktyka rewolucyjna”.Patrząc w ten sposób na „istotę człowieka”, nie jako na „da­ną”, lecz jako na stającą się, możemy z kolei zastanowić się, jak, w świetle tego ujęcia, przedstawiać się będzie geneza pro­społecznych zachowań i postaw? Aby na to odpowiedzieć, trze­ba nieco dokładniej rozważyć czynniki, które, zgodnie z my­śleniem marksistowskim, determinują społeczne postawy ludzi.Determinanty postaw społecznych. Podstawą wzajemnego sto­sunku ludzi do siebie jest organizacja społeczeństwa. Jeżeli więc społeczeństwa dzieli się na niewolników i właścicieli niewolników, to ten elementarny fakt sprawia, iż jeden człowiek dla drugiego jest „zwierzęciem pociągowym”, a stosunek do niego wyznaczony jest przez konieczność zaspokajania jego potrzeb życiowych, by wydobyć z niego odpowiednią ilość pra­cy. Jest to stosunek właściciela do swego inwentarza. Organizacja społeczeństwa ulega historycznym przemianom. Odpowiednio do tego zmieniają się postawy członków społe­czeństwa. Przemiany te najłatwiej będzie prześledzić, analizu­jąc przejście od przedkapitalistycznego do kapitalistycznego sposobu wytwarzania i od formacji kapitalistycznej do socja­listycznej

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply