NIEKTÓRE Z POSTAW

Niektóre z tych postaw pojawiają się dopiero wraz z ukształ­towaniem kapitalizmu (np. indywidualizm), inne istniały, w mniejszym lub większym stopniu, w innych społeczeń- i stwach opartych na zasadach klasowych (np. rywalizacja).Jeżeli wskazane tu także inne właściwości człowieka powsta­ją jako rezultat procesu historycznego, to przekształcenie spo­łeczeństwa powinno prowadzić do przemian osobowości. Zgod­nie z marksistowską analizą przemiany społeczeństwa kapi­talistycznego polegającą na uspołecznieniu procesu produkcji, co powoduje narastanie sprzeczności między siłami wytwórczymi a stosunkami produkcji, manifestującej się w formie sprzeczności między pracą a kapitałem i musi doprowadzić do I rozpadu kapitalistycznych form organizacji wytwarzania.Trzeba zauważyć, iż dotychczas proces rozpadu formacji nigdy nie był aktem jednorazowym. Na ogół w najsłabszych ogni­wach następowały przemiany zwiastujące nowy porządek, podczas gdy w innych panowały stare stosunki. Kapitalizm współczesny w krajach rozwiniętych ciągle dotąd okazywał, iż jest w stanie rozwijać siły wytwórcze: można powiedzieć, że w krajach tych nie dojrzały jeszcze w pełni obiektywne warunki do likwidacji tego ustroju. „Żadna formacja społecz­na nie ginie, zanim się nie rozwiną wszystkie te siły wy- I twórcze, którym daje ona dostateczne pole rozwoju…” (Marks ; 1949, s. 338). Ten sam kapitalizm zatrzymał jednak rozwój wielu krajów świata, odpowiadając za ich głębokie zacofanie.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply