KONSTRUKCJA TEORII

Czy odnoszą się do ludzi żyjących we wszystkich czasach, czy do ludzi współczesnych? Czy, jeżeli nawet odnoszą się do ludzi żyjących w społeczeństwach współczesnych i dawnych, będą dotyczyć także społeczeństw przyszłości?Konstrukcja przedstawionej teorii sugeruje, że mamy tu do czynienia z wyjaśnieniem uniwersalnym, charakteryzującym ludzką naturę, że opisane reguły dotyczą nie tylko relacji z obcymi, lecz także relacji z przyjaciółmi i członkami rodzi­ny, odnoszą się nie do jakiejś określonej grupy ludzi, lecz do wszystkich, nie tylko współczesnych, lecz i tych, którzy żyli w przeszłości, i tych, którzy narodzą się w przyszłości. Należy jednak stwierdzić, że nie istnieją dowody na popar­cie powyższych tez sformułowanych w tak radykalnej posta­ci. Nie da się ich dowieść nawet dla czasów współczesnych, a co dopiero dla przeszłości lub przyszłości.Co się tyczy czasów współczesnych, to dowód twierdzenia., iż w każdym kontakcie społecznym człowiek dąży do zysku, a, więc do tego, by jego korzyści były większe niż koszty, możliwy byłby do przeprowadzenia tylko wtedy, gdybyśmy posiadali właściwą, a zarazem wspólną miarę jednego i dru­giego (tj. korzyści i kosztów). Czasami takie miary istnieją naprawdę, na przykład kupcy lub przemysłowcy są w stanie ocenić zysk osiągnięty z transakcji, porównując swoje nakła­dy z tym, co za sprzedany towar uzyskali.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply