JAK POWSTAJE EMOCJONALNA EMPATIA ?

images (2)

W kon­sekwencji przedmioty, które dotychczas działały pobudzająco, zaczęły nabierać właściwości hamujących, stając się w ten sposób silnymi hamulcami tego ogniwa regulacji, na które poprzednio działały stymulująco. Systematyczne hamowanie owej instancji, a zarazem systematyczne zaspokajanie potrzeb, które ją uruchamiały w inny, podyktowany przez społeczeń­stwo sposób, doprowadziło do wyłączenia całej tej instancji z systemu regulacji, a w rezultacie wyłączyło cały mechanizm instynktownej kontroli zachowania. Wyłączenie tego mecha­nizmu sprzyjało rozwinięciu innych specyficznie ludzkich form adaptacji, a tym samym faworyzowało w walce o byt te osob­niki i grupy, które to zrealizowały lepiej i szybciej. Dobór naturalny prowadził więc do likwidacji instynktownej regu­lacji u człowieka (Galperin 1976).Przedstawione rozumowanie, oczywiście czysto hipotetyczne, wydaje się mieć zastosowanie przynajmniej do niektórych form regulacji. Może w ten właśnie sposób zanikło na przy­kład zachowanie kaziorodcze? Jeżeli nawet można przypuścić, że opisany przez Galperina proces rzeczywiście miał miejsce, to nadal pozostaje kwestią otwartą, czy objął on wszystkie formy „specyficznej wrażliwości”, czy nic w nas nie pozostało w tym zakresie z naszych zwierzęcych przodków? Odnosząc to pytanie do interesującego nas w tej książce tematu, moż­na zastanowić się, czy istnieją jakieś podstawy, aby przypu­szczać, iż u człowieka pozostała specyficzna wrażliwość na sygnały wysyłane przez ludzi, którzy potrzebują pomocy? Na­leżałoby się przyjrzeć odpowiedniemu materiałowi empirycz­nemu.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply