ISTOTA PRZEMIAN

W krajach takich dochodzą do głosu siły rewolucyjne i zwy­ciężają ruchy, które mają na celu zbudowanie nowych, socja­listycznych stosunków produkcji. Realizacja tego zadania okazuje się jednak w pewnym sensie trudniejsza, niż można było przewidywać, gdyż kapitalizm nie wykonał w tych kra­jach swej „historycznej misji” utworzenia warunków ma­terialnych i społeczno-psychologicznych, odpowiadających no­woczesnym formom organizacji produkcji. Powstające społe­czeństwa socjalistyczne muszą zatem same wykonać oba zada- I nia — muszą zrealizować do końca proces industrializacji j i zbudować podstawy nowych stosunków. Wykonanie obu tych zadań łącznie stwarza poważne trudności młodym krajom so­cjalistycznym, które — z historycznego punktu widzenia — mają za sobą bardzo krótki okres doświadczeń.Istota przemian socjalistycznych sprowadza się do wytworze­nia takich stosunków, w których społecznym formom wy­twarzania odpowiadałaby społeczna forma przywłaszczania. Wydaje się, iż w koncepcji marksistowskiej powstanie no­wej, socjalistycznej formacji społecznej wiąże się z realizacją trzech głównych warunków: Pierwszy, to likwidacja antagonistycznych klas, przezwyciężenie takiego sprzężenia ludzkich interesów, w którym rozwój jednych musi dokonywać się kosztem drugich, a walka i rywalizacja między ludźmi jest konieczną siłą napędową funkcjonującego społeczeństwa; w formacji so­cjalistycznej efektywność funkcjonowania miałaby się wią­zać ze zdolnością ludzi do współdziałania, z ich gotowością do realizacji celów wspólnoty.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply