DZIĘKI MOTYWUJĄCEJ FUNKCJI

Po drugie, „wyobrażenie idealne” odgrywa rolę programu sterującego działalnością zmierzającą do jego realizacji. Czło­wiek, realizując pewien stan uznany za pożądany, kieruje się jego wyobrażeniem jako zbiorem wskazówek, na podstawie których dokonuje wyboru czynności i ocenia prawidłowość dokonanych wyborów. „Wyobrażenie idealne” ma więc funk­cję sterującą.Nie są to jego funkcje wyłączne. Występuje bowiem ono rów­nież w roli zupełnie odmiennej. Może mianowicie pełnić funk­cję kompensacyjną: tworzenie wizji idealnych bywa czasa­mi aktywnością podejmowaną zamiast realnego działania, aby w fantazji zrealizować pragnienia, których w rzeczywistości zrealizować się nie da. Tak na przykład mieszkańcy Melane- zji, znajdujący się pod europejską dominacją, rozwinęli tzw. „kulty cargo”. Opierały się one na wierzeniu, że wkrótce na­dejdzie szczęśliwa era, w której zacznie napływać do Melanezji obfitość europejskich towarów („cargo”) przysyłanych krajowcom przez (zmarłych) przodków. Potopy, trzęsienia ziemi,wybuchy wulkanów zniszczą białych ludzi, a na wielkim okręcie przybędą przodkowie z towarami przeznaczonymi dla ; krajowców (Nowicka 1972).Dzięki swej motywującej i sterującej funkcji „wyobrażenia idealne” odgrywają rolę pragmatyczną — służą poprawie aktualnego stanu rzeczy natomiast ich funkcja kompensacyjna, fantazyjne spełnienie życzeń — jak to ujmował Freud — sta­nowi zaprzeczenie praktycznej działalności, służy podporząd­kowaniu się temu, co jest.To, jaką rolę odegra „wyobrażenie idealne”, zależy od jego właściwości.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply