CZŁOWIEK WOLNY I RÓWNY

Burżuazja rozbiła ustrój feudalny i zbudowała na jego gru­zach ustrój społeczny, państwo wolnej konkurencji, wolności przenoszenia się, równouprawnienia posiadaczy towarów i tym 78 podobnych wspaniałości „burżuazyjnych” (Engels 1949, s. 126).Ta nowa forma organizacji społeczeństwa wprowadziła nowe zasady relacji między ludźmi, hasła „wolność i równość” sta­ły się formułami określającymi te relacje.Człowiek „wolny” i „równy”, ale pozbawiony własności, musi zdobywać środki do życia i w tym celu sprzedawać swoją si­łę roboczą. W ten sposób siła robocza staje się towarem. Rea­lizacja hasła „wolność” dała jednostce prawo dysponowania swą siłą roboczą, jednostka została wyzwolona od praw przy­wiązujących ją do ziemi czy też ograniczających jej sposób działania regułami cechowymi. Realizacja hasła „równość” i zniosła przywileje oraz wszystkie bariery, które ograniczały rywalizację między ludźmi. Wolna jednostka mogła swobodnie konkurować na rynku’ pracy z innymi wolnymi jednostkami, zasada konkurencji dotyczyć zaś mogła zarówno robotników walczących o wolne miejsca pracy, jak i kapitalistów walczą- I cych o wolne rynki zbytu.Kapitalizm, powodując nie znany w dotychczasowej skali I przyrost sił wytwórczych, oparł się na takiej formie organiza­cji społecznej ludzi, która zakłada traktowanie się wzajemnie jako niezależne, odpowiedzialne same za siebie indywidua (por. Marks, Engels 1949a, s. 96), rywalizujące ze sobą i sprze­dające posiadaczom sił wytwórczych własną siłę roboczą. Ten ostatni fakt ma jeszcze tę konsekwencję, iż wytwór człowieka, a wraz z tym i sam człowiek, staje się towarem.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply