BLOKOWANIE AGRESJI

zywa-wiara-foto-main

Nie tylko dziecięcy wygląd, ale i inne czynniki mogą blokować agresję. Czynnikiem takim bywa „znajomość” lub przy­należność do własnego stada. Jak się przypuszcza, zwierzęta należące do tego samego stada (np. myszy, szczury) posiadają podobny zapach i zapach ten hamuje agresję wewnątrz stada.Ma to duże znaczenie w czasie walk między stadami: mimo pobudzenia zwierzęta nie atakują swoich, lecz obcych. Kluczową sprawą jest wybiórcze blokowanie agresji, którego przesłanką jest wzajemne rozpoznawanie się lub też obecność specjalnych sygnałów hamujących, do których należy też „dziecięcy wygląd”.Tego rodzaju mechanizm, jak się wydaje, dość dobrze tłu­maczy zachowanie psów występujących w obronie swego pa­na lub też w obronie dzieci. Dziecko ludzkie ma pewne cechy fizyczne, które przypominają „małe” innych gatunków zwie­rząt, w tym także psów. Być może dlatego wiele psów okazu­je wielką cierpliwość wobec dzieci oraz gotowość do gwał­townej reakcji obronnej, jeżeli dziecku coś grozi (bowiem dźwięki przez nie wydawane lub sposób ruszania się np. wyrywanie się należą do repertuaru bodźców awersyjnych).Jeżeli jednak bodźce hamulcowe nie występują, lub nie są j dość silne, to sygnały cierpienia powinny także wzbudzać reakeje agresywne wobec ofiary. Należy podkreślić, że ekspresja cierpienia nie hamuje reakcji agresywności u zwierząt. W trakcie walk między zwierzętami tego samego gatunku, słabsze, które nie może uciec, broni się przed ostateczną kięską nie przez okrzyki strachu, bólu, lecz przybierając pozycję, która przypomina zachowanie młodych lub zachowanie samic; czynnikiem hamującym agresję nie jest ekspresja bólu, lecz oznaki dziecięcości.

You can leave a response, or trackback from your own site.

Leave a Reply